Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Ši interneto svetainės www.savanoriaikulturistai.lt (toliau – Interneto svetainė) Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) pateikia informaciją apie tai, kaip Savanorių asociacija “Kultūristai” (toliau – nevyriausybinė organizacija) tvarko ir saugo savo Interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.
 2. Ši Privatumo politika gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama, todėl Mes patariame Jums ją periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Pačią naujausią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.savanoriaikulturistai.lt interneto svetainėje.
 3. Lankytojas, pradėdamas ir tęsdamas naršymą Interneto svetainėje, patvirtina, kad su šia Privatumo politika susipažino, su ja sutinka ir įsipareigoja jos laikytis.
 4. Jeigu Jums yra nepriimtinas arba Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Deja, tokiu atveju Mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis kai kuriomis Mūsų paslaugomis ir galimybėmis. 
 5. Siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras. Iš kruopščiai atrenkamų paslaugų teikėjų Mes reikalaujame naudoti priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Asmens duomenų valdytojas

 1. Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra Savanorių asociacija “Kultūristai”, įmonės kodas 306246054, adresas V. Krėvės pr. 1, LT-49499 Kaunas, el. paštas info@savanoriaikulturistai.lt.
 2. Naudodamiesi internetine svetaine www.savanoriaikulturistai.lt Jūs pateikiate Asmens duomenų valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.
 3. Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra Mūsų prioritetas. Mes pasitelkiame visas atitinkamas organizacines ir technines priemones užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymas Interneto svetainėje (slapukai)

Tuo atveju, kai lankotės Mūsų Interneto svetainėje, Mes galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Lankytojo sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie Mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite Mūsų Slapukų politikoje

Asmens duomenų tvarkymo teritorija ir jurisdikcija

 1. Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neperduodame ir neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
 2. Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, slapukų pagalba renkami duomenys, kita su naršymu svetainėje ir naršyklės veikla susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje analizės, statistikos ir susijusiais tikslais gali būti padaryti prieinamais ar perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Atkreipiame dėmesį, kad ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tačiau Mes visada kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus saugomi ir tvarkomi juos perdavus aukščiau minėtiems subjektams.
 3. Nepriklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo teritorijos, Asociacija imsis visų įmanomų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tuo atveju, kai Jūs išreiškiate aiškų sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją elektroniniu paštu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų ir Mūsų partnerių teikiamus savanorystės pasiūlymus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie savanorystės patirtis jau įvykusiuose renginiuose ir kt.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Mūsų pasiūlymus ir informaciją, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus), atsiųsdami pranešimą adresu info@savanoriaikulturistai.lt arba spausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą gaunamuose naujienlaiškiuose.

 1. Tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Asociacija gali surinkti papildomą informaciją. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai.
 2. Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
 3. Ilgesnis, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:
  • tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;
  • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.